LA SUBDIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS INFORMA

Qued’acord amb el que estableix l’art. 27.2 de l’Acord de Govern, de 25 de novembre de 2016, pel qual s’aprova el text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat, s’ha efectuat una oferta al SOIB (ref. 04/2021/003284) per a la cobertura de un nomenament eventual de la categoria de facultatiu especialista de Inmunologia. Per participar a l’esmentada convocatòria, els candidats interessats es poden inscriure a la pàgina web https://soib.es. El termini d’inscripció establert és del dia 22 de setembre de 2021 a les 00.01 hores fins al dia 28 de setembre a les 23.59 hores.

Per al procediment de selecció, es constituirà una comissió de selecció formada pel cap de servei de l’especialitat a la qual s’opta, per un facultatiu de la mateixa especialitat i pel director mèdic o la persona en qui delegui. Aquesta comissió s’encarregarà de valorar els candidats segons les característiques especials de la plaça, proposarà el candidat idoni i elevarà a la Gerència la proposta de contractació pertinent.

LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS INFORMA

Que, según lo que establece el art. 27.2 del Acuerdo de Gobierno, de 25 de noviembre de 2016, por el que se aprueba el texto refundido que regula los procedimientos de selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Illes Balears por medio de la creación de bolsas únicas de trabajo para cada categoría y especialidad, se ha realizado una oferta en el SOIB (ref. 04/2020/003284) para la cobertura de un nombramiento eventual de la categoría de facultativo especialista de Inmunología. Para participar en dicha convocatoria, los candidatos interesados pueden inscribirse en la página web https://soib.es. El plazo de inscripción establecido es del día 22 de septiembre de 2021 a las 00.01 horas hasta el día 28 de septiembre a las 23.59 horas.

Para el procedimiento de selección, se constituirá una comisión de selección formada por el jefe del servicio de la especialidad a la que se opta, por un facultativo de la misma especialidad y por la directora médica o persona en quien delegue. Esta comisión se encargará de valorar los candidatos según las características especiales de la plaza, propondrá el candidato idóneo y elevará a la Gerencia la pertinente propuesta de contratación