Estatutos ABADIP

CAPITOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI.

Article 1. Denominació.

Amb la denominació Associació Balear de Dèficits Immunitaris Primaris (ABADIP), es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats conforme la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm 73, de 26 de març), els seus estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’Associació.

Article 2. Fins.

Els fins de l’Associació són:

1. L’ajuda i assessorament dels nostres socis malalts de qualsevol malaltia d’immunodeficiències primàries.

2. L’organització de qualsevol activitat, conferencies, etc., amb les que podem informar, formar als nostres socis sobre les novetats en tractaments, medicaments, etc.

3. La col.laboració i suport, tant econòmic com asistencial o de qualsevol altre tipus, amb associacions d’ambit superior amb finalitats relacionades amb la malaltia de la immunodeficiència primària.

Queda exclòs qualsevol tipus d’ànim de lucre a favor de l’Associació o de les persones que la integren.

Article 3. Domicili social i àmbit d’actuació.

El domicili social principal de l’Associació s’estableix a la ciutat de Palma de Mallorca, al carrer Provenza nº 3, 1º B.

La Junta Directiva podrà establir que la celebració de les Assemblees de l’Associació es puguin dur a terme en un domicili diferent de l’assignat amb anterioritat, sempre que aquest estigui fixat dins de Illes Balears, i així mateix acordar l’obertura de nous locals socials que siguin necessaris per als fins de l’Associació.

L’àmbit d’activitat principal de l’entitat, es fixa a les Illes Balears, tal com assenyala el domicili social. No obstant, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de carácter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’Associació.

Article 4. Duració.

Aquesta Associació es crea amb carácter indefinit, excepte que concorrin motius de dissolució conforme a la normativa aplicable, als estatuts i als acords vàlidament acordats per l’Associació.

CAPITOL II. ELS MEMBRES DE L’ ASSOCIACIÓ, ELS DRETS I LES OBLIGACIONS.

Article 5. Classes de socis.

Podran existir a l’Associació dos classes de socis:

a. Socis de número.- Seran totes aquelles persones amb immunodeficiències primàries que siguin majors d’edat i tinguin capacitat d’obrar, així com els familiars d’aquestes persones que també ho sol.licitin, fins al 2on Grau de parentiu. En el cas de menors d’edat o incapaços, seran representats per els pares o tutors legals, els quals ostentaran en nom d’ells la qualitat de soci de número.

b. Socis col.laboradors (honoraris).- Podran ser aquelles persones físiques o jurídiques que per les seves qualitats o col.laboracions, ajudin a l’Associació de forma permanent o temporal, els quals seran designats per la Junta Directiva i nomenats en l’Assemblea General.

Les persones jurídiques nomenaran a les persones físiques que els representaran a l’Associació.

Article 6. Alta i baixa dels socis.

1. Els socis de número:

a) Alta.- Les persones físiques o jurídiques, que compleixin els requisits de l’article 5. a. d’aquests estatuts, i que desitgin pertànyer a l’Associació com a socis de número, ho sol.licitaran per escrit a la Junta Directiva la qual resoldrà sobre la sol-licitud.

b) Baixa.- Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

1.- Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2.- No satisfer les quotes fixades.

3.- No cumplir les obligacions estatutàries (baixa disciplinaria).

2. Els socis col-laboradors o honoraris: Aquests socis seran designats per la Junta Directiva i proposats a tals efectes a l’Assemblea General, que serà la que decidirà i els nombrarà com a tals. En cas de baixa, es seguirà el mateix procediment.

Article 7. Drets dels socis de número.

Són drets dels socis de número de l’Associació:

1.- Asistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, excepte els socis menors d’edat que no tindràn dret de vot.

2.- Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius, excepte els socis menors d’edat.

3.- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries, així com impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

5.- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer mes plena la vida de l’Associació i més eficaç la reatlització dels objectius socials basics.

6.- Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació, i proposar, si és el cas, l’acció de responsabilitat contra els membres dels òrgans de govern.

7.- Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8.- Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

9.- Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10.- Formar part dels grups de treball.

11.- Posseir un exemplar dels estatuts de l’Associació.

12.- Consultar els llibres de l’Associació.

Article 8. Drets dels socis col.laboradors o honoraris.

Els socis col.laboradors o honoraris tindran el dret d’informació i d’assistència amb veu a les sessions de l’Assemblea General, podent ser elegits també com a membres de la Junta Directiva. En aquest últim cas, com a tals membres de la Junta, gaudiran de tots els drets de socis de número i del dret de vot.

Article 9. Deures de tots els socis.

Són deures dels membres de l’Associació:

1.- Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.

2.- Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames, i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3.- Cumplir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4.- Acatar i cumplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

CAPITOL III. L’ ASSEMBLEA GENERAL.

Article 10. L’Assemblea General.

L’Assemblea General es l’òrgan sobirà de l’Associació i està integrada per tots els membres, els quals en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els members de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple en els assumptes que són competència de l’Associació.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 11. Competències de l’Assemblea General.

L’Assemblea General té les facultats següents:

1.- Modificar els Estatuts.

2.- Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

3.- Aprovar el presupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

4.- Acordar la dissolució de l’Associació.

5.- Incorporar-se i establir relacions, assistencials o econòmiques, o de qualsevol altre tipus, amb altres associacions o separar-se’n.

6.- Sol-licitar la declaració d’utilitat pública.

7.- Aprovar el reglament de règim interior.

8.- Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

9.- Conèixer les sol.licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la seva separació definitiva.

10.- Nombrar als socis col.laboradors o honoraris i acordar-ne també la seva baixa.

11.- Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no sigui o que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 12. Reunions de l’Assemblea General.

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, durant el primer semestre.

L’Assemblea General amb caràcter extraordinari es podrà convocar sempre que la Junta Directiva ho consideri convenient o quan ho sol-licitin un nombre d’associats no inferior al 10%, en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol.licitud.

Article 13. Convocatòria i quòrum d’assistencia de les Assemblees Generals.

1.- L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, és convocada per la Junta Directiva o per un número mínim del 10% dels socis que ho sol-licitessin.

La convocatòria, que ha de tenir, com a mínim, el tipus d’assemblea que es celebra, l’ordre del dia, el lloc i l’hora de la reunió en primera convocatòria, i, si és el cas, en segona convocatòria, la qual no excedirà mai d’una hora més tard.

La convocatòria s’ha de reatlizar amb un mes d’antel-lació a la data de la Assemblea, individualment mitjançant un escrit adreçat al domicili que costi en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació, o mitjançant qualsevol altre tipus de comunicació que es cregui convenient.

2.- L’Assemblea General es constitueix vàlidament, en primera convocatòria, quan assisteixin la meitat més un dels socis amb dret de vot, i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

Article 14. Acords i votació de les Assemblees.

Les reunions de l’Assemblea General les presideix el President de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el Vicepresident o el Vocal de més edat de la Junta. A més ha d’actuar com a Secretari de l’Assemblea qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats, a excepció dels acords sobre la separació de membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació i l’alineació o disposició de qualsevol tipus de bé que pertanyi a l’Associació, en el que cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació, a excepció de cas d’empat on el vot del President serà de qualitat.

El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

CAPITOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 15. La Junta Directiva i els seus membres.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació, la qual estarà formada per un mínim de 5 persones amb els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i un Vocal.

Les persones que formin part de la Junta Directiva, han de ser associats de número o col-laboradors i ser escollits per votació a l’Assemblea General.

Els membres de la Junta Directiva desenvoluparan el seu càrrec de forma gratuïta, sens perjudici que puguin ser resarcits de les despeses que aquest els ocasioni.

Article 16. Elecció i mandat dels càrrecs de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

El nomenament i el cessament dels càrrecs es faran per l’Assemblea General, i hauran de ser certificats pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

1.- Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

2.- Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

3.- Baixa com a membre de l’Associació.

4.- Sanció per una falta comesa en l’execici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 30 dels estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc, mitjançant elecció de càrrec aprovada per aquesta Assemblea General. Mentrestant, un membre de la mateixa Junta Directiva o bé de l’Associació pot ocupar el càrrec vacant de forma temporal.

Article 17. Competències de la Junta Directiva.

La Junta Directiva té les facultats següents:

1.- Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei, així mateix, complir les decicions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

2.- Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

3.- Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.

4.- Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l`Associació han de satisfer.

5.- Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

6.- Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.

7.- Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat, així com elaborar, si és necessari, els comptes i pressupostos anuals o bé, en tot cas, portar el llibre de caixa amb la relació d’ingressos i despeses que té l’Associació.

8.- Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

9.- Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

10.- Dur a terme les gestions necessàries, davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

a) Subvencions o altres ajuts.

b) L’us de locals o edificis que pugin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació, i també un centre de recuperació ciutadana.

11.- Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit i d’estalvi, i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determinarà a l’article 29.

12.- Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió que es celebri de l’Assemblea General.

13.- Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18. Reunions de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es reuneix en sessió ordinària com a mínim dos cops a l’any, sens perjudici que acordin una altra periodicitat que en cap cas no pot ser inferior a sis mesos entre una reunió i altra.

La Junta Directiva s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol.licita la meitat més un dels membres que la composen.

Article 19. Acords i votació de la Junta Directiva.

La Junta Directiva queda constituida vàlidament si ha estat convocada pel president o per la persona que el substitueixi amb antelació mínima d’un mes i ha un quòrum de la meitat més un dels presents o representats.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessaria sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signades pel President i el Secretari de la Junta Directiva.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 20. Delegació de facultats de la Junta Directiva.

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns mandataris per exercir la funció que els confií amb les facultats que cregui opotú conferir-los en cada cas.

CAPITOL V. EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT

Article 21. Funcions del President i del Vicepresident.

A) Son pròpies del President, el qual podrà ser substituït, en cas d’absència o malaltia, primer per el Vicepresident o en segon lloc per el vocal de més edat de la Junta Directiva. les funcions següents:

1.- Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

2.- Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

3.- Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

4.- Establir la convocatoria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

5.- Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.

6.- Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguen l’Assemblea General o la junta Directiva.

7.- Participar activament com a representant de l’Associació en altres associacions de carácter superior, autonòmic, estatal o internacional.

B) Son pròpies del Vicepresident les funcions següents:

1.- Substituir al President temporalment o fins al nomenament d’un nou president.

2.- Ajudar al President en les funcions que aquest li delegui, descrites en l’apertat A) d’aquest article.

CAPITOL VI. EL TRESORER I EL SECRETARI.

Article 22. Funcions del Tresorer.

El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del presupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel President, i ingresa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23. Funcions del Secretari.

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, així com cursar les convocatòries, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, portar el llibre de registre de socis, i també programar i ejecutar els projectes de la Junta Directiva.

Article 24. Funcions dels Vocals.

Els vocals han de representar a l’Associació quan així se’ls hi encarregui, han de participar en les comissions de treball que s’organitzin, i qualsevol altre que se’ls adjudiqui.

CAPITOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.

Article 25. Comissions de treball.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que han d’assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPITOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 26. Patrimoni fundacional.

Aquesta Associació es constitueix sense patrimoni fundacional si bé, en qualsevol moment i previs els requisits legals necessaris, l’Assemblea General pot acordar la seva patrimonialització.

Article 27. Recursos i medis econòmics.

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

1.- Les quotes anuals que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

2.- Les quotes amb carácter extraordinari que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

3.- Les donacions, les herències o els llegats o qualsevol altre tipus d’aportació voluntària.

4.- Les subvencions oficials o particulars.

5.- Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 28. Exercic econòmic i Memòria anual de l’Associació.

L’exercici econòmic i fical serà per anys naturals i es tancarà cada 31 de desembre.

La Junta Directiva redactarà una Memoria Anual,en la que es reflexin totes les activitats i treballs de l’Associació Així com el seu moviment econòmic,balanç i estat de comptes, per a la seva aprobació o modificació per l’Assemblea General.

Article 29. Fons de l’Associació.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi han de figurar les signaturas del president, el vicepresident, el tresorer y el secretari.

Per poder desposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes dels membres de la junta directiva,designats expressament per a tal fi, una de les quals ha de ser la del tresorer o el president.

CAPITOL IX. EL REGIM DISCIPLINARI

Article 30. Procediment sancionador.

L’Assemblea General pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden cualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins l’expulsió de l’associació segons el que estableix el reglamernt intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüéncia d’una denuncia o comunicació.En el termini de 10 dies,la junta directiva nomena un insructor, que tramita l’expedient sancionador i propasa la resolució en el termini de 15 dies,amb audiencia prévia del presumpe infractor.La resolució final,que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la junta directiva ,l’adopta aquest organ de govern també dins d’un perióde de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, devant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Si l’expedient sancionador s’inicia contra un membre de la Junta Directiva, aquest no podrà participar en cap moment en aquest procediment sancionador i quedarà a l’espera del que determini l’Assemblea General per saber si és cessat en el seu càrrec o no. Igualment se li dona la posibilitat de recórrer la decisió davant l’Assemblea General de l’ Associació.

CAPITOL X. LA DISSOLUCIÓ

Article 31. Dissolució de l’Associació.

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda unànimement l’Assemblea

General, convocada amb carácter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32. Administració de l’associació en període de liquidació.

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’estinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’Associació estàn exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a cumplir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanet que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre,en l’ambit territorial d’acutació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benéfiques.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els aparts d’aquest mateix article són competencia dela junta directiva,si l’assemblea general no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

CAPITOL XI. RELACIONS AMB L’ ASSOCIACIÓ ESTATAL DE DÈFICITS IMMUNITARIS PRIMARIS

Article 33. Participació de l’Associació amb l’Associació Estatal de Dèficits Immunitaris Primaris.

ABADIP podrà participar tant activa com passivament, en l’Associació Estatal de Dèficits Immunitaris Primaris, amb la qual haurà de col-laborar també de forma econòmica, aportant a dita associació un percentage dels ingressos d’aquesta Associació, que mai podran excedir del 50% del pressupost anual que sigui aprovat per l’Assemblea General.

Article 34. Alta dels socis d’ABADIP a l’Associació Estatal de Dèficits Immunitaris Primaris.

Els socis d’ABADIP en el moment d’alta en l’Associació, en qualsevol moment posterior, si així ho sol.liciten, podràn passar a formar part també de l’associació d’ambit estatal de dèficits immunitaris primaris.

L’alta a dita associació d’ambit estatal es farà a través d’aquesta Associació, la qual, a més informarà en aquell moment de quin son els drets i deures que aquest soci tindrà en l’associació d’àmbit estatal.

CAPITOL XII. PARTCIPACIÓ PASSIVA I ACTIVA EN ALTRES ENTITATS DE CARÀCTER ESTATAL O INTERNACIONAL

Article 35. Participació amb altres entitats.

ABADIP podrà participar tant activa com passivament, mitjançant el seu president o la persona que ell designi, en altres associacions i organismes de fora del seu àmbit territorial, ja siguin associacions estatals com internacionals.

Aquesta participació estarà aprovada mitjançant acords vàlidament aprovats per l’Assemblea General de l’Associació, i la participació serà sempre en representació de l’Associació i de forma no remuredada.

Palma de Mallorca, a 6 d’ Octubre de 2009

Los estatutos de nuestra asociación, para cualquier otra información relacionada con la documentación oficial o institucional deben dirigirse vía e-mail a info@abadip.com